Αστικό Δίκαιο
Είναι ο κλάδος δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Διακρίνεται στο Εμπράγματο, Ενοχικό, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο. Η δικηγόρος προσφέρει σε όλους τους ανωτέρω τομείς νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.  
Ενδεικτικά :

 • Αγωγές χρέους - αποζημίωσης από αθέτηση συμβάσεων και από αδικοπραξίες.
 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας και έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας, μεταβιβάσεις ακινήτων – αγοραπωλησίες.
 • Μισθωτικές διαφορές : Εμπορικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικίας, αγρομισθώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, καταγγελία συμβάσεων λόγω ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, δυστροπίας κ.α.
 • Διαταγές Πληρωμής.
 • Αγωγές αποζημίωσης από Τροχαία ατυχήματα.
 • Υποθέσεις Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών του Νόμου 3869/2010 Κατσέλη και Προστασία κύριας κατοικίας.
 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου : Διαζύγια συναινετικά ή κατ’ αντιδικία, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, διατροφή, δικαστική συμπαράσταση, συμμετοχή στα αποκτήματα γάμου, υιοθεσίες, προσβολή πατρότητας κ.α.
 • Ζητήματα Κληρονομικού Δικαίου : Δημοσίευση διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίων, αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας και εν γένει διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων.
 • Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους.
 • Εμπράγματο δίκαιο : Προστασία νομής και κυριότητας, διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές, αγωγές διανομής, διορθώσεις και εγγραφές Κτηματολογίου, αγωγές Κτηματολογίου, αγωγές χρησικτησίας κ.α.
 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών.
 • Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, υποθήκες κ.α.
Ποινικό Δίκαιο
Το ποινικό δίκαιο αφορά στις υποθέσεις τέλεσης εγκλημάτων, δηλαδή πράξεων που αντιβαίνουν στη νομοθεσία και για τις οποίες η Πολιτεία έχει ποινική αξίωση σε βάρος του παραβάτη. Η δικηγόρος προσφέρει νομικές υπηρεσίες στον τομέα των ποινικών υποθέσεων τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο με εξειδίκευση στον Νόμο περί Ναρκωτικών.  
Ενδεικτικά :
 • Νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε παντός είδους ποινικές υποθέσεις.
 • Πλήρης νομική υποστήριξη και υπεράσπιση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (προανάκριση, κύρια ανάκριση, ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων και των ποινικών δικαστηρίων).
 • Εκπροσώπηση στα ποινικά δικαστήρια σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.
 • Σύνταξη και υποβολή εγκλήσεων - μηνύσεων, υπομνημάτων κ.α.
Διοικητικό Δίκαιο
Η δικηγόρος αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών κράτους – διοικουμένου μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης.
Ενδεικτικά :
 • Πλήρης νομική υποστήριξη από την απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές) μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.
 • Διοικητικές συμβάσεις, συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, διαφορές που ανακύπτουν από δημόσια ανάθεση τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο (ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κλπ) όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.
 • Προσφυγές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί απορρίψεων ενταλμάτων πληρωμής εργολάβων ή προμηθευτών.
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη.
 • Απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, ζητήματα εμπράγματου δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο (υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου).
Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Εταιρειών – Εργατικό Δίκαιο
Παρέχονται νομικές συμβουλές και υπηρεσίες στους ανωτέρω κλάδους του δικαίου.
Ενδεικτικά :
 • Εργατικό Δίκαιο : Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα.
 • Τραπεζικό δίκαιο : Συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών, νόμιμοι και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων.
 • Κατάρτιση καταστατικών σύστασης και λύσης εταιρειών κάθε νομικής μορφής και τροποποιήσεις αυτών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε.).
 • Δίκαιο αξιογράφων : τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια κ.λπ., διαταγές πληρωμής, ανακοπές, αναγκαστική εκτέλεση.
Ιατρικό Δίκαιο
Η δικηγόρος αναλαμβάνει υποθέσεις ιατρικού δικαίου σχετικά με ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού, ανακύπτοντα από αμέλεια.
Ενδεικτικά :
 • Διεξαγωγή αστικών και ποινικών δικαστηρίων επί ζητημάτων ιατρικής ευθύνης από αμέλεια κατά τη διάρκεια επέμβασης/ιατροχειρουργικής πράξης.
 • Σύνταξη υπομνημάτων και παράσταση ιατρών ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.

Επίσης, η δικηγόρος αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις κειμένων και πτυχίων από/και προς την αγγλική και γαλλική γλώσσα, επικυρώσεις εγγράφων και υποθέσεις ενστάσεων Α.Σ.Ε.Π.

Νομικές συμβουλές

Βοηθάμε τους ανθρώπους να πολεμούν αποτελεσματικά τους παραβάτες τους και να υπερασπίζονται με επιτυχία τη δική τους στάση!